විමසීම්අපට පණිවිඩයක් එවන්න

තෙරුවන් සරණ ගිය සැදැහැවතුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාල අයුරින්ම බුදුරජුන් ලොව පහල වූයේ මෙතැනයි සම් බුද්ධත්වයට පත්වූයේ මෙතැනයි නිර්මල දහම ලොවට හෙලිකලේ මෙතැනයි පිරිනින්පා වදාලේ මෙතැනයි කියා උන් වහන්සේ වදාල ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවනය කරමින් පහන්සිත් යටතේ කෙටි දින ගණනකින් දුම්රියේ ගමන් නොමැතිව සුවපහසුවයි විශ්වාසයයි සමගින් වන්දනා ලෝටස් සංචාරකයෝ කරන්න සමගින් එක්වන්න​.දුරකථන අංක

(+94)11 282 2076

(+94)11 281 8250 / (+94)71 487 0757
ලිපිනය

නුගේගොඩ​ ලෝටස් සංචාරකයෝ(පුද්) සමාගම​,
නො.15 , දේවාල පාර,
පාගොඩ, නුගේගොඩ​.