අපගේ චාරිකා වල විශේෂත්වය

අප ආයතනය කිසිවිටකත් දකුණු ඉන්දියාවේ චෙන්නයි හරහා ගමන් සිදු නොකරයි. චෙන්නයි සිට කි.මි.3000 පමණ ඈතින් ඇති බුද්ධගයාව​/දිල්ලි ඍජු ගුවන් ගමනක් ගොස් ඉන් දියාවේ උත්තර ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව වඳනා සංවිධානය කරයි. එබැවින් අප සමග යන වන් දනාකරුවන්ට ආරක්‍ෂාව හා වගකීම ඉහළම අයුරින් සැලසෙනු ඇත​.

වචනයේ පරිසකමාප්ත අර්ථයෙන්ම ලෝටස් සංචාරකයෝ ඔබ රැගෙන යන්නේ වන්දනාවකයි. මෙම වන් දනා ගමනට කිසිඳු දුම්‍ රිය ගමනක් නොමැතිව සංවිධානය කර ඇත​. ඔබගේ බඩුබාහිරාදිය ඔබේ කාමරයේ දොරටුවටම ගෙනැවිත් දෙයි. අවශ‍ය විටෙක වෛද්‍ය පහසුකම් ද සැපයේ.

පහත සඳහන් සියලු දේ නොමිලේ

  • රු.250,000 ක හදිසි අනතුරු රක්‍ෂණයක්
  • ඉන්දියාවේදී සිද්ධස්ථානවලට ඇතුල්වීමේ ගාස්තු
  • ආයතනයේ සිට ගුවන් තොටුපල දක්වා යාම​.
  • සංචාරයේදී 20kg ගෙන යා හැකි වටිනා බෑගයක් හා අත් බෑගයක්
  • වන්දනා ගමනේ D.V.D. තැටියක් නොමිලේ
  • අත් පොතක්
  • 7 දෙනෙකුගෙන් යුත් ලෝටස් කාර්ය මණ්ඩලය නිරතුරුවම ඔබ වෙනුවෙන් සේවයේ යෙදේ.